Kreatywna młodzież

innowacje społeczne


Wydarzenie podsumowujące 
W dniu 13 czerwca 2024 r. odbyło się oficjalne podsumowanie programu „Kreatywna młodzież”. Na uroczystości w warszawskim MSCDN obecni byli uczestnicy programu – młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół nr 36, Technikum Architektoniczno – Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, XXVII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 14, XI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Fototechnicznych oraz studenci warszawskich uczelni: Uniwersyetu SWPS, Akademii Wychowania Fiziycznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej  i Akademii Teatralnej.

Na spotkaniu obecna była również Pani Angelika Jastrzębska, przedstawicielka Urzędu m. st. Warszawa, reprezentująca Centrum Komunikacji Społecznej oraz Pan Bartosz Sokoliński, przedstawiciel jury konkursowego. Z ramienia fundacji obecni byli: Pan Michał Olszański, prezes zarządu, Pani Maria Holzer, dyrektor oraz Pan Sławomir Piwowarczyk, koordynator programu.

W czasie uroczystości odbyła się projekcja filmu podsumowującego obie edycje konkursu  na innowacje techniczne oraz prezentacja projektów studenckich realizowanych w ramach konkursu innowacji społecznych.  Pan Michał Olszański poprowadził rozmowę z liderami projektów studenckich na temat współpracy w ramach grup projektowych oraz realizacji projektów w różnych grupach wiekowych.

Przedstawicielka Centrum Komunikacji Społęcznej opowiedziała o programach finansowanych przez miasto stołeczne Warszawa i zachęcała młodzież do uczestnictwa w kolejnych edycjach „Kreatywnej młodzieży” oraz innych inicjatywach współorganizowanych przez Urząd Miasta.

Ogłoszono wyróżnione zespoły ze szkół średnich i uczelni wyższych. W kategorii innowacje techniczne wyróżnienie zdobyła grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie z projektem "mOsiedle – system zarządzania informacją dla wspólnot mieszkaniowych" oraz grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka z projektem "KasprzakBox" (modułowy system dystrybucji posiłków). W kategorii innowacji społecznych nagrodę przydzielono studentom i studentkom z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej realizującym projekt "Ekosystemowe labirynty – warsztaty urbanistyczne” oraz studentom i studentkom Akademii Wychowania Fizycznego za projekt "30 punktów dookoła świata – gra terenowa".

Film i prezentacja podsumowujące program „Kreatywna młodzież” dostępne są na kanale YouTube Fundacji:

https://youtu.be/Qkq2pYCLeyE?si=jJ-Iu4s8SHVaeiqO

https://youtu.be/EOGvD1iJ_6U?si=ectWoEpzGXeaBZdj

 

 
Realizacja projektów innowacji społecznych 
Studenci i studentki kilku warszawskich uczelni, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Teatralnej realizują projekty innowacji społecznych. Projekty dotyczą kwestii istotnych dla mieszkańców Warszawy, takich jak promowanie zrównoważonych praktyk w uprawie roślin, recyklingu i ochrony przyrody, dyskusja nad przyszłością przestrzeni zielonych w mieście, w tym ROD, kształtowanie przestrzeni miasta, ograniczenie negatywnych skutków ingerencji człowieka w ekosystem miejski, rewitalizacja zdegradowanych obszarów, angażowanie najmłodszych mieszkańców w twórcze wyrażanie idei w procesie projektowania szkoły przyszłości, popularyzacja partycypacji społecznej wśród młodzieży licealnej, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na tematy społeczne i polityczne, popularyzacja aktywności sportowo-rekreacyjnych i aktywizacja środowisk studenckich.
Ponadto w ramach projektów studenckich organizowane są warsztaty i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentacje i dyskusje, czy turniej debat. Zrealizowano też etiudę filmową, grę terenową oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Spośród realizowanych projektów, dwie inicjatywy zostaną wyróżnione nagrodami finansowymi podczas Gali w dniu 13 czerwca 2024 r.
Realizowane projekty studenckie:
- Miasto Przyszłości oczami dzieci - konkurs dla uczniów klas I-III
- Ogródki Jutra: warsztaty dla młodych o zrównoważonej zieleni miejskiej
- Dzień Studenta
- Atomic Science – platforma SaaS i aplikacja mobilna
- Turniej Debat Parlamentarnych : Warszawa Pro-Am 2023
- Warsztaty Urbanistyczne "Rewitalizacja z Pomysłem"
- Warsztaty Urbanistyczne "Ekosystemowe labirynty"
- Warsztaty Urbanistyczne "Nowe perspektywy miejscowe"
- Warsztaty Urbanistyczne "Zaprojektuj miasto swoich marzeń"
- Podróż do przyszłości - nasza szkoła.
- BasedOn – etiudy filmowe
- 30 punktów dookoła świata - gra miejska
- Turniej sportów niszowych
 
 
Wyniki pierwszego etapu konkursu 
 
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie projektów innowacji społecznych, adresowanym do studentów z warszawskich uczelni wyższych i za przesłanie zgłoszeń pomysłów.
 
Do realizacji zostały wybrane następujące projekty:
 

1./ Atomic Science; SWPS

2./ Miasto Przyszłości oczami dzieci - konkurs dla uczniów klas I-III; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

3./ Wpływ diety pudełkowej na oszczędzanie budżetu domowego?; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

4./ MEDukacja -  kampania świadomości o zdrowiu w przestrzeni publicznej; Uniwersytet Warszawski

5./ Ogródki Jutra: warsztaty dla młodych o zrównoważonej zieleni miejskiej; Uniwersytet Warszawski

6./ Dzień Studenta; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie

7./ Turniej Debat Parlamentarnych : Warszawa Pro-Am 2023; Uniwersytet Warszawski

8./ Czym jest Teatr? / What is theater ?; Akademia Teatralna Warszawa im. Aleksandra Zelwerowicza

9./ Warsztaty Urbanistyczne "Rewitalizacja z Pomysłem"; Politechnika Warszawska

10./ Warsztaty Urbanistyczne "Ekosystemowe labirynty"; Politechnika Warszawska

11./ Warsztaty Urbanistyczne "Nowe perspektywy miejscowe"; Politechnika Warszawska

12./ Warsztaty Urbanistyczne "Zaprojektuj miasto swoich marzeń"; Politechnika Warszawska

13./ Podróż do przyszłości - nasza szkoła.; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

14./ BasedOn; Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

15./ 30 punktów dookoła świata - gra miejska; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie

16./ Warszawska mapa skarbów; Uniwersytet Warszawski

 

Serdecznie gratulujemy finalistom!
 

 

Do 17 listopada 2023 r. trwa dodatkowy nabór zgłoszeń!

 

Serdecznie zapraszamy studentów i studentki warszawskich uczelni do udziału w konkursie na projekty innowacji społecznych!

Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:

ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ

 

Zasady konkursu na studenckie innowacje społeczne w ramach programu „Kreatywna młodzież”, finansowanego przez m.st. Warszawa

1./ Program „Kreatywna młodzież" realizowany jest w ramach zadania publicznego pod nazwą Kreatywna Młodzież 2023-2024, finansowanego przez miasto stołeczne Warszawa.

2./ Konkurs na projekty innowacji społecznych, realizowany w ramach programu „Kreatywna młodzież” adresowany jest do studentów i studentek warszawskich uczelni, którzy/które chcą działać na rzecz społeczności akademickiej lub na rzecz innej społeczności w Warszawie.

3./ Projekt społeczny powinien być działaniem zespołowym (nie będą uwzględniane zgłoszenia indywidualne). Grupa realizująca projekt musi składać się przynajmniej z 10 osób.

4./ Realizacja projektu powinna trwać nie krócej niż 1 miesiąc (chodzi o łączny czas realizacji obejmujący: planowanie, przygotowanie, realizację, podsumowanie).

5./ Członkowie i członkinie grupy projektowej nie mogą być jednocześnie odbiorcami własnego projektu. 

6./ Przy ocenie zgłoszeń projektów innowacji społecznych zostaną uwzględnione następujące kryteria: poprawność wypełnienia zgłoszenia, określenie potrzeby realizacji projektu i jego adresatów, liczba odbiorców planowanych działań, atrakcyjność i społeczna użyteczność planowanych działań.

7./ Na realizację projektu społecznego grupa może otrzymać środki finansowe w wysokości 1 650,00 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych). Środki powinny zostać przeznaczone na zakup niezbędnych do realizacji projektu materiałów i opłacenia usług (o ile ich realizacja przekracza możliwości grupy projektowej). Z przyznanych środków finansowych nie można dokonywać zakupu środków trwałych.

8./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/kreatywna młodzież/innowacje społeczne).

9./ Termin zgłoszeń upływa 17 listopada 2023r.

10./ Autorzy realizacji, które zostaną najwyżej ocenione przez jury, otrzymają Pula nagrody fiansnwe. 

11./ Pula nagród wynosi 7 000 zł. 

 

 

 

***POPRZEDNIE EDYCJE PROGRAMU***

 

 

EDYCJA 2019/2020

 

W konkursie na studenckie innowacje społeczne w ramach programu „Kreatywna młodzież” wybranych zostało 10 projektów do realizacji:

1./ Ekologia w codzienności; Wojskowa Akademia Techniczna
2./ Badanie metod higieny noworodków w szpitalach w Polsce; Warszawski Uniwersytet Medyczny
3./ Rok Zdrowia; Warszawski Uniwersytet Medyczny
4./ Stwórz sobie las; Uniwersytet Warszawski
5./ Stand-UP, Level UP; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6./ Interdyscyplinarny Konkurs Naukowy CURIEous; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
7./ Kreatywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - partycypacja społeczna w planowaniu; Politechnika Warszawska
8./ Modernizacja osiedla Czerniaków; Politechnika Warszawska
9./ Filtry do wody kranowej przy pomocy technologii druku 3D; Politechnika Warszawska
10./ Pełnosprawność w grach wideo dostępna dla każdego; Politechnika Warszawska


Serdecznie gratulujemy zarówno wyróżnionym, jak i wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieliście na zaproszenie, zgłaszając własny pomysł.›

 

›››

 

 

Serdecznie zapraszamy studentów warszawskich uczelni

do udziału w konkursie na projekty innowacji społecznych!

 

Projekty studenckie mogą być odpowiedzią na aktualne problemy związane np. z ekologią, edukacją, kulturą, zdrowym stylem życia, kulturą czasu wolnego, czy szerokim rozumieniem "smart city". Przewidziane jest pokrycie kosztów związanych z opracowaniem i realizacją projektów innowacji społecznych w wysokości 1500 zł na każdy projekt. 

Aby przesłać zgłoszenie, należy "kliknąć" w poniższy link:
 
ZGŁASZAM POMYSŁ INNOWACJI SPOŁECZNEJ
 
Na zgłoszenia czekamy do 8 listopada 2019 r.

 

  

Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy studentów do udziału w warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach programu "Kreatywna młodzież". 

Warsztat przygotowujący do realizacji projektów innowacji społecznych odbędzie się 23 października 2019 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie studentów do realizacji projektów innowacji.

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność formułowania wyzwań, projektowania rozwiązań oraz wstępnego prototypowania rozwiązań za pomocą narzędzi Design Thinking oraz otrzymają niezbędną wiedzę dotycząca możliwości wsparcia i realizacji własnych projektów innowacji społecznych. 

Warsztat ma także na celu wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji przyszłości.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00.

 

Uczestnikom zapewnione zostanie wyżywanie w formie lunchu i przerw kawowych. Osoby preferujące posiłki wegańskie lub wegetariańskie proszone są o przekazanie takiej informacji w zgłoszeniu.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl podając imię, nazwisko, nr telefonu i nazwę uczelni.